Spis treści

 

L.dz. III. Sz. M. V/ 504 / 2009

Łódź, dn. 07.12.2009 r.
Dot: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków. Numer sprawy: 60/2009”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: Czy Zamawiając w: pakiecie 2 poz. 80 zgadza się na wycenę Bupivacaini hydroChloridum roztwór hiperbaryczny, której każda ampułka pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian. Ponadto nie stawia wymogu jałowości opakowań pośrednich.

2. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów projektu umowy dotyczących naliczania kar za odstąpienie od umowy i naliczać kary w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

3. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów projektu umowy dotyczących naliczania kar za nieterminowe dostawy w wysokości 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wartości niewykonanego zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

4. Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie zapisu § 1 ust. 2 projektu umowy dołączonego do Specyfikacji. W punkcie tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości przedmiotu określonego w poszczególnych pakietach. Prosimy o określenie maksymalnej granicy, w zakresie której umowa może zostać niezrealizowana.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

 

Z-CA DYREKTORA
d/s Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek