Spis treści

Sukcesywna dostawa leków (Sprawa nr 60/2009)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.

Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Zamówienie powyżej 206.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (w podziale na dziesięć zakresów (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje we wszystkich zakresach)).

Termin wykonania zamówienia: Umowy zostaną zawarte:
a) z III Szpitalem Miejskim – na okres do dnia 10.02.2011 roku,
b) z IV Szpitalem Miejskim – od dnia 27.03.2010 roku do dnia 10.02.2011 roku.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 100.000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia; 4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy; 6) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz że posiada wymagane prawem świadectwa rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia, a także że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw; 7) Oświadczenie Wykonawcy, że: 1. gwarantuje dostawę leku „na ratunek”, nie później niż w ciągu 12 godzin od jego zamówienia, 2. w przypadku braku możliwości dostarczenia leku pierwotnie zamawianego, dostarczy jego „zamiennik” – równoważny pod względem budowy chemicznej, działania, każdorazowo po konsultacji z Kierownikiem Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp).

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.01.2010r. godzina 10:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 05.01.2010r. godzina 10:15, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.11.2009r.
Ogłoszenie zamieszczono w Dz.U. UE (ogłoszenie nr 2009/S 227-326015), na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 25.11.2009r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/60 SIWZ (224 KB)
spreadsheet 2009/60 Załącznik nr 5 (formularz asortymentowo-cenowy) (193 KB)