Spis treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl

Przedmiot zamówienia – Dostawa drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi (Zakres I) oraz tonerów do drukarek (Zakres II) do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14.

CPV – 30.23.21.10-8, 30.12.51.00-2

Wielkość zamówienia: poniżej 206.000 EURO

Nr sprawy: 58/2009

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (w podziale na dwa zakresy, bez możliwości składania ofert na poszczególne pozycje).


Termin wykonania zamówienia:
W odniesieniu do zakresu I termin realizacji wyniesie 10 dni od dnia podpisania umowy.
W odniesieniu do zakresu II umowa zostanie zawarta do dnia 14.05.2010 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy) oraz przedłożą następujące dokumenty: 1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Opis techniczny przedmiotu zamówienia dotyczący zakresu I – wypełniony w rubryce „parametry oferowanego sprzętu” w zakresie spełniania wymagań dotyczących granicznych parametrów technicznych (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD (w formacie Word); 4) Specyfikacja techniczna producenta (dotyczy zakresu I poz. 1); 5) Oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku wszelkiego uszkodzenia urządzeń, wynikłego z używania zaproponowanych materiałów równoważnych Wykonawca usunie je w autoryzowanym serwisie producenta na swój koszt. Wykonawca składając ofertę na równoważne materiały bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów (dot. Zakresu I poz. 2 i Zakresu II).

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w ogólnej wysokości 355,00 PLN. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 26.11.2009 r. godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji) w dniu 26.11.2009 r. o godz. 10:30.

Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
W zakresie merytorycznym:
Adam Lis                                  (042) 67-61-774 w. 208
Krzysztof Siuda                       (042) 67-61-774 w. 208
Robert Zbrojewski                  (042) 67-61-774 w. 208
W zakresie formalno-prawnym:
Justyna Czarnecka-Szpak      (042) 67-61-774 w. 204
Anna Skałban                        (042) 67-61-774 w. 204
Marcin Ubysz                         (042) 67-61-774 w. 204

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 18.11.2009 r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/58 SIWZ (284 KB)


 


OGŁOSZENIE
o wyborze Wykonawcy


w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz tonerów do drukarek

- nr sprawy 58/2009.

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi uprzejmie informuje, iż:

I. W zakresie II za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
XSystem Sp. z o.o., ul. Julianowska 54B, 91-473 Łódź
Wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 4.858,04 PLN, w kryterium oceny ofert w ww. zakresie oferta uzyskała 100 punktów.
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W ww. zakresie wpłynęła jedna ważna oferta.


II. Zamawiający informuje, że w zakresie I postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.12.2009 r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak