Spis treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl

Przedmiot zamówienia – Dostawa narzędzi laparoskopowych (Zakres I), zestawów do drenażu (Zakres II) oraz stymulatora nerwów obwodowych (Zakres III) do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14.

CPV – 33.16.90.00-2, 33.14.16.42-2, 33.17.11.00-0

Wielkość zamówienia: poniżej 206.000 EURO

Nr sprawy: 57/2009

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (w podziale na trzy zakresy).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji do dnia 07.12.2009 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy) oraz przedłożą następujące dokumenty: 1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Opis techniczny przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce „Parametry Oferowane” w zakresie spełniania wymagań dotyczących granicznych parametrów technicznych (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD (w formacie typu Word); 4) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu dotyczy; 5) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń, zgłoszeń, świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw, zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w ogólnej wysokości 1.490,00 PLN. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 16.11.2009 r. godz. 13:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji) w dniu 16.11.2009 r. o godz. 13:30.

Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Przemysław Jabłoński        (042) 67-61-774 w. 162
Robert Cecewiński        (042) 67-61-774 w. 162
Marcin Ubysz            (042) 67-61-774 w. 204

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 06.11.2009 r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/57 SIWZ (422 KB)