Spis treści

 

L.dz. III. Sz. M. V/ 477 / 2009

Łódź, dn. 12.11.2009r.

 

Dot: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, materiałów opatrunkowych, akcesoriów endoskopowych oraz zestawów jednorazowego użytku . Numer sprawy: 56/2009”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: Czy Zamawiający w zakresie I poz. 11, 34, 45 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatów w opakowaniu KabiPac?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

2. Pytanie: Czy Zamawiający w zakresie I poz. 14 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Voluven (6% 130/0,4) w opakowaniu KabiPac?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

3. Pytanie: Czy Zamawiający w zakresie I poz. 42 wyrazi zgodę na zaproponowanie płynu fizjologicznego wieloelektrolitowego izotonicznego w opakowaniu KabiPac?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

4. Pytanie: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 7 ust. 1 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za moment zapłaty strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

5. Pytanie: Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 i doda zdanie: jak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

6. Pytanie: Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:
- zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy lub inny – w ramach tej samej grupy;
- przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania całości wartości przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7. Pytanie: (dotyczy zapisu § 8 ust. 4 Załącznika nr 4 do s.i.w.z.) Prosimy o zmianę zapisu na:
„… 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania w wysokości 10% wartości niezrealizowanych dostaw.”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

8. Pytanie: (dotyczy zapisu § 8 ust. 5 Załącznika nr 4 do s.i.w.z.) „… 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur VAT (wynikających ze zobowiązań wobec Wykonawcy).” Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

9. Pytanie: (dotyczy treści s.i.w.z.) Wnosimy o rozważenie rozszerzenia katalogu możliwości i okoliczności zmiany postanowień przyszłej umowy o poniższe przypadki:
„… Strony dopuszczają zmiany umowy czasowe lub trwale w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach:
1. strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obciążenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
2. strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jeżeli średni kurs EURO lub USD ulegnie zmianie o minimum 5% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert.
3. konieczność wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

10. Pytanie: (dotyczy przedmiotu zamówienia – zakres nr III) Prosimy o wydzielenie pozycji 3 tego zakresu do osobnego pakietu. Umożliwi nam to złożenie oferty przetargowej w ramach asortymentu wymienionego w tej pozycji.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian. Zgodnie z ogłoszeniem oraz zapisem pkt. VIII.1.5) SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na cztery zakresy (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje we wszystkich zakresach)).

11. Pytanie: (Zakres IV poz.1) Proszę o dopuszczenie zestawu o składzie
-cewnik poliuretanowy o długości 40 cm. ? 14Ch,
-prowadnica z nierdzewnej chromowo-niklowej stali ,elastyczna końcówka , sztywny odcinek (300mm), miękki ostatni odcinek,
-trzyczęściowa igła punkcyjna z regulowana głębokością wkłucia,
-trzyczęściowa strzykawka 10 ml z końcówką lock,
-3 rozszerzadła właściwie dobrane rozmiarem,
-miarka,
-skalpel.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o ww. składzie.

12. Pytanie: (Zakrs IV poz.3) Proszę o dopuszczenie zestawu do drenażu osierdzia z prowadnikiem długości 100cm i cewnikiem poliuretanowym typu pigtail o długości 50 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do drenażu osierdzia z prowadnikiem długości 100cm i cewnikiem poliuretanowym typu pigtail o długości 50 cm.

13. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 8, 31 i 32?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian. Zgodnie z ogłoszeniem oraz zapisem pkt. VIII.1.5) SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na cztery zakresy (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje we wszystkich zakresach)).

Z-CA DYREKTORA
d/s Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek