Spis treści

Dostawa leków, materiałów opatrunkowych, akcesoriów endoskopowych
oraz zestawów jednorazowego użytku (Sprawa nr 56/2009)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy


Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera , ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa leków (Zakres I), materiałów opatrunkowych (Zakres II), akcesoriów endoskopowych (Zakres III) oraz zestawów jednorazowego użytku (Zakres IV). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 2 do SIWZ. Zamówienie poniżej 206.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.14.11.10-4, 33.16.80.00-5, 33.14.10.00-0.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (w podziale na cztery zakresy (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje we wszystkich zakresach)).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


Termin wykonania zamówienia: Umowy zostaną zawarte na okres: w zakresie I – do dnia 31.12.2009r., w zakresie II – do dnia 15.01.2010r., w zakresie III – do dnia 17.08.2010r., w zakresie IV – do dnia 16.09.2010r.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w ogólnej wysokości 2.200.00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia (dot. zakresu I); 4) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada wymagane prawem świadectwa rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE; 6) (Dot. zakresu I) Oświadczenie Wykonawcy, że: 1) gwarantuje dostawę leku „na ratunek”, nie później niż w ciągu 12 godzin od jego zamówienia, 2) w przypadku braku możliwości dostarczenia leku pierwotnie zamawianego, dostarczy jego „zamiennik” – równoważny pod względem budowy chemicznej, działania, każdorazowo po konsultacji z Kierownikiem Apteki Szpitalnej Zamawiającego; 7) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 2. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 16.11.2009 godzina 11:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 16.11.2009 godzina 11:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 06.11.2009 r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/56 SIWZ (458 KB)