Spis treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl
Przedmiot zamówienia – Dostawa operacyjnego mikroskopu okulistycznego wraz z fotelem operatora  do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14.
CPV – 38.51.00.00-3.
Wielkość zamówienia: poniżej 206.000 EURO
Nr sprawy: 55/2009

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji wraz z montażem do dnia 30.11.2009 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy) oraz przedłożą następujące dokumenty: 1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Opis techniczny przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce „Parametry Oferowane” w zakresie spełniania wymagań dotyczących parametrów technicznych (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD (w formacie typu Word); 4) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1.; 5) Świadectwa dopuszczenia na cały zaoferowany asortyment wydane przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), deklaracje zgodności, certyfikaty CE, atesty.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości:
6.900,00 PLN.
Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena        - 100%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 30.10.2009 r. godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji) w dniu 30.10.2009 r. o godz. 11:30.

Termin związania z ofertą: 30 dni.
Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Przemysław Jabłoński            (042) 67-61-774 w. 162
Robert Cecewiński            (042) 67-61-774 w. 162
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 22.10.2009 r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/55 SIWZ (250 KB)