Spis treści

O G Ł O S Z E N I E


Nazwa i adres Zamawiającego: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl
Przedmiot zamówieniadostawa i montaż dźwigu osobowego w pawilonie B – III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - CPV 42416100-6, 45313100-5
Wielkość zamówienia: poniżej 206.000EURO
Nr sprawy: 43/2009
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2009 roku.
Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ:
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty:
1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2) Wykaz osób i podmiotów, odpowiedzialnych za realizację zamówienia, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia w zakresie wykonania dostawy i montażu dźwigu (wg zał. nr 3 do SIWZ);
3) Dokument wydany przez UDT potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wytwarzania i modernizacji dźwigów;
4) Wykaz dostaw (minimum trzech) w placówkach o podobnym charakterze, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. prac polegających na dostawie i montażu dźwigu osobowego w jednostce użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 120.000,- PLN), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencje). – (wg zał. nr 4 do SIWZ);
5) Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000 PLN.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 PLN.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena    -    100%
Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 21.08.2009r godz. 9:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji) w dniu 21.08.2009r o godz. 9:30
Termin związania z ofertą: 30 dni
Osoby uprawnione do udzielania informacji:
1. Witold Sradomski         (042) 676-18-00
2. Jacek Denuszek        (042) 676-18-00

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na internetowej stronie: www.bip.jonscher.pl w dniu 13.08.2009r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/43 SIWZ (270 KB)
archive 2009/43 Dokumentacja (9,05 MB)