Spis treści

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja oddziałów łóżkowych oraz dostosowanie poddasza na oddział rehabilitacji 
w pawilonie „B” III Szpitala Miejskiego im. dr. K Jonschera w Łodzi (etap II i III).

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl 

Przedmiot zamówienia – wykonanie robót budowlanych w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę, decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, specyfikację wykonania i odbioru robót, plan BIOZ. Prace będą wykonywane w zabytkowym pawilonie „B” wpisanym do rejestru zabytków - A/44 z dnia 20.01.1971r.
Prace będą polegać na: 1) modernizacji instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowych, oświetlania nocnego, wentylacyjnych, teleinformatycznych; 2) wykonaniu instalacji gazów medycznych; 
3) wykonaniu nowego szybu dźwigowego z wyłączeniem dostawy i montażu dźwigu; 4) modernizacji istniejącego szybu dźwigowego z wyłączeniem dostawy i montażu dźwigu hydraulicznego; 5) ociepleniu więźby dachowej; 6) adaptacji poddasza na salę ćwiczeń dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji wraz z doprowadzeniem wszystkich instalacji, wyposażeniem w węzły sanitarne, oświetlenie, ogrzewanie itp.; 7) prace remontowo-budowlane w ramach adaptacji pomieszczeń stanowiących przedmiot zamówienia.
CPV – 45.21.51.40-0.
Wielkość zamówienia: poniżej 5 150 000 EURO
Nr sprawy: 34/2009

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2011r.

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty: 1) aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. gosp.; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.; 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy; 5) Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 2.000.000,- PLN; 6) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – co najmniej 2.000.000,- PLN; 7) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń w jednostce użyteczności publicznej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości świadczenia usług w tej jednostce, o wartości co najmniej 4.000.000,- PLN każda z nich) oraz Wykaz dokumentów potwierdzających ww. informacje, a także stwierdzających, że prace te wykonano należycie – wraz z referencjami - wystawionych przez podmioty na rzecz, których były realizowane; 8) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie; 9) Wykaz osób / podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia w zakresie wykonania robót budowlanych w specjalnościach niezbędnych do realizacji zamówienia, stosownie do wymogów ustawy Prawo budowlane, a także zakres wykonywanych przez nich czynności lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w ww. wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 10) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (stosownie do wymogów ustawy Prawo budowlane); 11) Wypełniony kosztorys ofertowy (stanowiący zał. do niniejszej SIWZ) oraz w formie elektronicznego nośnika (płyta CD) w formacie „.kst”; 12) Oświadczenie Wykonawcy, że dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem budowy i dokumentacją techniczną oraz nie wnosi uwag i zastrzeżeń do kompletności dokumentacji technicznej i poprawności przedmiarów.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 23.06.2009r. do godziny. 09:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji) w dniu 23.06.2009r. o godzinie 09:30.

Termin związania z ofertą: 30 dni.

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Witold Sradomski, Jacek Denuszek, Henryka Jaworska (042) 67-61-800
Justyna Czarnecka-Szpak, Anna Skałban (042) 67-61-774 w. 204

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 02.06.2009r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/34 SIWZ (294 KB)
archive 2009/34 Dokumentacja1 (20,97 MB)
archive 2009/34 Dokumentacja2 (1,52 MB)
archive 2009/34 Dokumentacja3 (1,32 MB)
archive 2009/34 Dokumentacja4 (34,75 MB)
archive 2009/34 Dokumentacja5 (146 KB)
archive 2009/34 Dokumentacja6 (1,53 MB)
archive 2009/34 Dokumentacja7 (773 KB)
archive 2009/34 Dokumentacja8 (40,66 MB)
archive 2009/34 Dokumentacja9 (32,29 MB)
archive 2009/34 Dokumentacja10 (24,41 MB)
archive 2009/34 Dokumentacja11 (13,41 MB)