Spis treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl

Przedmiot zamówienia – Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu do inwentaryzacji elektronicznej do III Szpitala Miejskiego im. dr. K Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14. CPV – 30.20.00.00-1.
Wielkość zamówienia: poniżej 206.000 EURO
Nr sprawy: 33/2009

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na dwa zakresy).

Termin wykonania zamówienia: w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty: 1) aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. gosp.; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Opis techniczny przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce „Oferowane parametry” w zakresie spełniania wymagań dotyczących granicznych parametrów technicznych (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD (w formacie typu Word); 4) Deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji na asortyment określony w załączniku nr 2 w zakresie I (w wyszczególnionych pozycjach); 5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (minimum trzech) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 6 do SIWZ).

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w ogólnej wysokości: 2.250,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 02.06.2009r. godz. 09:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji)
w dniu 02.06.2009r. o godz. 09:30.
Termin związania z ofertą: 30 dni.

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Krzysztof Siuda (042) 67-61-774 w. 208
Justyna Czarnecka-Szpak (042) 67-61-774 w. 204
Anna Skałban (042) 67-61-774 w. 204

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 25.05.2009r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/33 SIWZ (584 KB)