Spis treści

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl

Przedmiot zamówienia – Dostawa sprzętu medycznego do III Szpitala Miejskiego im. dr. K Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14. CPV – 33.10.00.00-1.
Wielkość zamówienia: poniżej 206.000 EURO
Nr sprawy: 28/2009

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na dwanaście zakresów).


Termin wykonania zamówienia: Wciągu czterech tygodni od dnia podpisania umowy.
Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty: 1) aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. gosp.; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Opis techniczny przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce „Parametr Oferowany” w zakresie spełniania wymagań dotyczących granicznych parametrów technicznych (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD (w formacie typu Word); 4) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ; 5) Świadectwa dopuszczenia oferowanego asortymentu wydane przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), deklaracje zgodności, certyfikaty CE, atesty.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w ogólnej wysokości: 5.500,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 15.05.2009r. godz. 09:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji) w dniu 15.05.2009r. o godz. 09:30.
Termin związania z ofertą: 30 dni.

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Przemysław Jabłoński (042) 67-61-774 w. 162
Robert Cecewiński (042) 67-61-774 w. 162
Justyna Czarnecka-Szpak (042) 67-61-774 w. 204
Anna Skałban (042) 67-61-774 w. 204

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 07.05.2009r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/28 SIWZ (518 KB)