Spis treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl
Przedmiot zamówienia – Dostawa endoprotez stawu biodrowego cementowych i bezcementowych, endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego, endoprotez stawu kolanowego, endoprotez połowicznych, zestawu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego oraz zestawu do autofiltracji do III Szpitala Miejskiego im. dr. K Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14.
CPV – 33.18.31.00-7, 33.69.71.10-6.
Wielkość zamówienia: powyżej 206.000 EURO
Nr sprawy: 25/2009

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na dwa zakresy).

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres dwunastu miesięcy.
Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty: 1) aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. gosp; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy; 5) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy; 6) Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 7) Aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu oferowanego przedmiotu zamówienia – Wpis do Rejestru Materiałów Medycznych lub zaświadczenia o zgłoszeniu – deklaracja zgodności CE dla każdego oferowanego asortymentu, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. (Dz.U. nr 93, poz 896 ze zm.); 8) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w ogólnej wysokości: 27.700,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 09.06.2009r. godz. 10:45
Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji) w dniu 09.06.2009r. o godz. 11:00
Termin związania z ofertą: 60 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
dr Sławomir Wierzbicki (042) 67-61-790 w. 174
Justyna Czarnecka-Szpak (042) 67-61-774 w. 204
Anna Skałban (042) 67-61-774 w. 204

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
Ogłoszenie zamieszczono w Dz.U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 29.04.2009r. (ogłoszenie nr 2009/S 82-118304.).

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/25 SIWZ
(388 KB)
spreadsheet 2009/25 Załącznik nr 3 (23 KB) document
(388 KB)