Spis treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres Zamawiającego:

III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl

Przedmiot zamówieniaDostawa materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka do III Szpitala Miejskiego im. dr. K Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14.

CPV – 33.14.00.00-3.

Wielkość zamówienia: poniżej 206.000 EURO

Nr sprawy: 21/2009

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na trzy zakresy, z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje w zakresie II).

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres dwunastu miesięcy.

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty: 1) aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. gosp; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń, zgłoszeń, świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw, zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE; 4) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ; 5) Złożenie po 5 szt. bezzwrotnych (bezpłatnych) próbek przedmiotu zamówienia (w zakresie II) w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w zał. nr 2 do SIWZ, z zaznaczeniem której pozycji dotyczą (oraz wypełnienie formularza próbek – zał. nr 5 do SIWZ)..

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w ogólnej wysokości: 14.570,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena-100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 04.05.2009r. godz. 12:45

Miejsce i termin otwarcia ofert:

III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji)

w dniu 04.05.2009r. o godz. 13:00

Termin związania z ofertą: 30 dni

 

Osoby uprawnione do udzielania informacji:

dr Urszula Kozłowska-Zodke(042) 67-61-790 w. 287

Justyna Czarnecka-Szpak(042) 67-61-774 w. 204

Anna Skałban(042) 67-61-774 w. 204

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 24.04.2009r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/21 SIWZ (345 KB)