Spis treści

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl

Przedmiot zamówienia – Dostawa leków: Interferon beta-1a oraz Interferon beta-1b do III Szpitala Miejskiego im. dr. K Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14. CPV – 33.60.00.00-6.
Wielkość zamówienia: poniżej 133.000 EURO
Nr sprawy: 02/2009

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na dwie pozycje).

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres sześciu miesięcy.
Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty: 
1) aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. gosp; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń, zgłoszeń, świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw, zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w ogólnej wysokości: 8.700,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena - 100%
Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 20.01.2009r godz. 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji) w dniu 20.01.2009r o godz. 09:30

Termin związania z ofertą: 30 dni
Osoby uprawnione do udzielania informacji:
prof. Andrzej Bogucki (042) 67-61-774 w. 127 (sekretariat)
Anna Wojciechowska (042) 67-61-774 w. 112
Justyna Czarnecka-Szpak (042) 67-61-774 w. 204
Anna Skałban (042) 67-61-774 w. 204

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 12.01.2009r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/02 SIWZ (242 KB)