Spis treści

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: www.bip.jonscher.pl
Przedmiot zamówienia – Dostawa środków dezynfekcyjnych dla III Szpitala Miejskiego 
im. dr. K Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14
. CPV – 33.63.16.00-8.
Wielkość zamówienia: poniżej 133.000 EURO
Nr sprawy: 01/2009

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na pięć zakresów, z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje).

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres osiemnastu miesięcy.
Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty: 
1) aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji dział. gosp; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz że Wykonawca dysponuje kompletem pozwoleń Ministra Zdrowia (świadectw rejestracji) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw); 
4) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki dezynfekcyjne posiadają aktualne badania na tzw. obszar medyczny potwierdzone dokumentami wydanymi przez podmiot uprawniony do wykonywania takich badań (np. PZH, DGHM itp.), potwierdzające spektrum i czas działania danego środka dezynfekcyjnego oraz że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie tych dokumentów; 
5) Aktualne karty charakterystyki na poszczególne oferowane środki dezynfekcyjne (w języku polskim), wydane przez producenta, spełniające wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(z 18.12.2006r.) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (…) spełniające wymagania określone w załączniku nr 1 oraz dodatkowo zeskanowane 
i nagrane na elektroniczny nośnik (płytę CD); 6) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki, etykiety informacyjne), zawierające dane 
o właściwościach oferowanych produktów oraz informacje o sposobie stosowania. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy; 7) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, w sytuacji gdy przedmiotem umowy będą preparaty zawierające substancje niebezpieczne, zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym nieodpłatnego odbioru od Zamawiającego opakowań po tych preparatach.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w ogólnej wysokości: 3.600,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena - 100%
Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 – sekretariat do dnia 19.01.2009r godz. 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji) 
w dniu 19.01.2009r o godz. 09:30


Termin związania z ofertą: 30 dni
Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Wioletta Sznajder (042) 67-61-774 w. 279
Justyna Czarnecka-Szpak (042) 67-61-774 w. 204
Anna Skałban (042) 67-61-774 w. 204

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 09.01.2009r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/01 SIWZ (396 KB)