Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia - do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych

w Przychodni przy ul. Leczniczej 6

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

(Procedura wewnętrzna nr: W20/2020)

Zamawiający, Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac w ramach zadania pod nazwą: ,,Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych w Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania.

 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843).
 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 27 listopada 2020 r.
 3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

60%

60 punktów

2.

Okres gwarancji

30%

30 punktów

3.

Termin płatności

10%

10 punktów


W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Σ = Wp1 + Wp2 + Wp3

Gdzie:       Wp1      - wartość punktowa za kryterium „Cena”

Wp2      - wartość punktowa za kryterium „Okres gwarancji”

Wp3      - wartość punktowa za kryterium „Termin płatności”

3.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1)

Kryterium Cena oceniane będzie wg wzoru:

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

 

Gdzie:       R         - ranga w ocenie (tj. 60 pkt)

                 Cmin      - cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

                 Cob       - cena oferty badanej

3.2. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” (Wp2).

Ocena kryterium „Okres gwarancji” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofercie okresu gwarancji, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia).

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Okres gwarancji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) gwarancja powyżej 36 do 47 miesięcy               0 pkt;

2) gwarancja powyżej 48 do 59 miesięcy               15 pkt;

3) gwarancja powyżej 59  miesięcy                        30 pkt;

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji” wynosi 30 pkt.

 

3.3. Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (Wp3).

Ocena ww. kryterium zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu płatności, przy czym minimalny wymagany termin płatności wynosi 30 dni. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin płatności” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) płatność w ciągu 30 dni             Wp3 = 0 pkt;

2) płatność w ciągu 60 dni             Wp3 = 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin płatności” wynosi 10 pkt.

Każdy zadeklarowany termin poniżej 60 dni punktowany będzie jako termin płatności 30 dni, tj. 0 pkt, natomiast termin powyżej 60 dni, będzie traktowany jako 60-dniowy termin płatności, tj. 10 pkt.

 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, tj. które będą spełniały wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu - nie spełnienie choćby jednego z wymogów określonych w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące dokumenty:

1) formularz asortymentowo-cenowy wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym w oparciu o załączony przedmiar – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wg zał. nr 1 do niniejszego zapytania;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);

3) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty;

4) zaakceptowany wzór umowy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

W/w dokumenty muszą być podpisane/parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub przedłożonym pełnomocnictwem).

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny.

Dokumenty stanowiące ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.08.2020 r. godz. 10:00

Wykaz załączników:

document 1) Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1); (35 KB)

document 2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2); (20 KB)

archive 3) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 3); (1,95 MB)

document 4) Wzór umowy (załącznik nr 4) (31 KB) ;

  document 5) Unieważnienie postępowania (załącznik nr 5). (445 KB)

 

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 11.08.2020r.

 

 

             Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego
                                    dr. Karola Jonschera w Łodzi

                                    /-/ mgr Konrad Łukaszewski


Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych

w Przychodni przy ul. Leczniczej 6

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

(Procedura wewnętrzna nr: W22/2020)

Zamawiający, Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac w ramach zadania pod nazwą: ,,Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych w Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania.

 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843).
 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 listopada 2020 r.
 3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

60%

60 punktów

2.

Okres gwarancji

30%

30 punktów

3.

Termin płatności

10%

10 punktów


W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Σ = Wp1 + Wp2 + Wp3

Gdzie:       Wp1      - wartość punktowa za kryterium „Cena”

Wp2      - wartość punktowa za kryterium „Okres gwarancji”

Wp3      - wartość punktowa za kryterium „Termin płatności”

3.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1)

Kryterium Cena oceniane będzie wg wzoru:

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

Gdzie:       R         - ranga w ocenie (tj. 60 pkt)

                 Cmin      - cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

                 Cob       - cena oferty badanej

3.2. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” (Wp2).

Ocena kryterium „Okres gwarancji” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofercie okresu gwarancji, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia).

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Okres gwarancji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) gwarancja powyżej 36 do 47 miesięcy               0 pkt;

2) gwarancja powyżej 48 do 59 miesięcy               15 pkt;

3) gwarancja powyżej 59  miesięcy                        30 pkt;

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji” wynosi 30 pkt.

3.3. Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (Wp3).

Ocena ww. kryterium zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu płatności, przy czym minimalny wymagany termin płatności wynosi 30 dni. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin płatności” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) płatność w ciągu 30 dni             Wp3 = 0 pkt;

2) płatność w ciągu 60 dni             Wp3 = 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin płatności” wynosi 10 pkt.

Każdy zadeklarowany termin poniżej 60 dni punktowany będzie jako termin płatności 30 dni, tj. 0 pkt, natomiast termin powyżej 60 dni, będzie traktowany jako 60-dniowy termin płatności, tj. 10 pkt.

 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, tj. które będą spełniały wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego
  w niniejszym zapytaniu - nie spełnienie choćby jednego z wymogów określonych w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące dokumenty:

1) formularz asortymentowo-cenowy wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym w oparciu o załączony przedmiar – wypełniony
i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wg zał. nr 1 do niniejszego zapytania;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);

3) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty;

4) zaakceptowany wzór umowy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

W/w dokumenty muszą być podpisane/parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub przedłożonym pełnomocnictwem).

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny.

Dokumenty stanowiące ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 01.09.2020 r. godz. 10:00

 

Wykaz załączników:

  document 1) Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1); (35 KB)

  document 2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2); (20 KB)

  archive 3) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 3); (1,96 MB)

  document 4) Wzór umowy (załącznik nr 4). (31 KB)

 

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 26.08.2020r.

Z upoważnienia Dyrektora

Miejskiego Centrum Medycznego 

dr. Karola Jonschera w Łodzi

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

i Organizacji Zarządzania

/-/ mgr Michał Banaś