Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018

Termin złożenia ofert: 28.09.2017 r. do godz. 10:00

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

W ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert Zamawiający przekaże do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi wszystkie złożone oferty w zamkniętych kopertach w celu oceny przez Komisję Konkursową, powołaną zgodnie z Zarządzeniem Nr 6860/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wyboru firm audytorskich do przeprowadzania badań rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź".

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r.

Informacje uzupełniające:

Ogłoszenie wraz z załącznikami zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu: 20.09.2017 r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 wrzesień 2017 15:15 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 wrzesień 2017 15:14 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 12:28 Anna Skałban