OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA
na najem pomieszczeń w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9

 1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
  • Przedmiotem postępowania jest najem pomieszczeń o pow. 37,8m2 znajdujących się w szpitalu w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej.

   Rzut pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  • Oferent zobowiązany będzie do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt prac dostosowujących najmowane pomieszczenia do prowadzenia działalności. Prace te będą mogły być wykonane po wcześniejszym uzgodnieniu planowanej adaptacji z wynajmującym.
  • Adaptacja i korzystanie z pomieszczeń nie może utrudniać udzielania świadczeń Wynajmującemu w zakresie udzielania świadczeń.
  • Po stronie oferenta pozostaje także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz pozwoleń niezbędnych do użytkowania najmowanych pomieszczeń. W tym celu Miejskie Centrum Medyczne udzieli oferentowi niezbędnych pełnomocnictw.
  • Oferent na własny koszt wyposaży lokal w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej
 2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
  • Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie na najem pomieszczeń w budynku szpitala przy ul. Przyrodniczej 7/9 w Łodzi”.
  • Termin: 31.01.2017 r. godz. 12:00.
  • Miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, sekretariat - pok. 01 (parter budynku Administracji)
 3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni
 4. WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA:
  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel. 42 676 18 00
 5. CENA WYWOŁAWCZA ZA 1 M2 POWIERZCHNI: 10zł/m2 netto
 6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
  1. imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (telefon, fax),
  2. podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:
   1. aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę, tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta),
   2. oświadczenie oferenta:
    • o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek oraz o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków,
    • że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karnoskarbowe,
    • że nie została ogłoszona jego upadłość oraz nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, lub wszczęty proces jego likwidacji, lub wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. wysokość proponowanej stawki czynszu,
  4. koncepcję przyszłego wykorzystania przedmiotu najmu, w tym wyposażenia w niezbędny sprzęt, urządzenia, spis artykułów itp.,
  5. dodatkowe oświadczenie:
   1. o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania,
   2. o zaakceptowaniu terminu związania ofertą,
   3. o przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia i Regulaminu,
   4. o zaakceptowaniu wzoru umowy,
   5. że wykona adaptację pomieszczeń we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu do wynajmującego w przypadku gdy taka adaptacja będzie potrzebna
  6. podpis oferenta lub osób upoważnionych przez oferenta na:
   1. formularzu ofertowym,
   2. załącznikach
    oraz w miejscach w których oferent naniósł zmiany,
  7. pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta), w przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy.
 7. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:
  Miejskie Centrum Medyczne nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu.
 8. INFORMACJE DODATKOWE:
  • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. 20 w budynku Administracji Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź, w dniu 31.01.2017 r. o godzinie 12:30.
  • Najemca oprócz czynszu najmu pokrywać będzie wszelkie koszty opłat eksploatacyjnych (m.in. energia elektryczna, ciepła i zimna woda, odprowadzenie ścieków, CO)
  • Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w UMŁ z możliwością jej przedłużenia.

Miejskie Centrum Medyczne zastrzega sobie możliwość odwołania warunków przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

Charakter wiążący dla uczestników postępowania ma REGULAMIN postępowania przetargowego w zakresie dysponowania aktywami trwałymi, z którym można się zapoznać na stronie internetowej oraz w siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego.

Ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym oraz wzorem umowy zamieszczono na stronie internetowej bip.jonscher.pl oraz tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Medycznego w dniu 18.01.2017 r.

pdf Załącznik nr 1 (130 KB)
document Formularz ofertowy (30 KB)
document Wzór umowy (64 KB)

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 18 styczeń 2017 11:47 Anna Skałban